“Η συνεργασία μας με την ελληνική κυβέρνηση γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη, μόλις ξεκίνησε η πανδημία, και ανυπομονούμε να την επεκτείνουμε για τα επόμενα χρόνια”.

Με αυτά τα λόγια ανακοίνωσε στις 7 Δεκεμβρίου στον λογαριασμό της στο twitter η Palantir Techonologies την συνεργασία της με την ελληνική κυβέρνηση, συνεργασία που επανεπιβεβαιώθηκε σε τηλεδιάσκεψη του διευθύνοντα συμβούλου της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Business wire έκανε λόγο για τη διαρκώς επεκτεινόμενη συνεργασία της Palantir Technologies με την ελληνική κυβέρνηση. Η συνεργασία σημειώνεται πως έχει ξεκινήσει από την αρχή της πανδημίας και συνίσταται σε δυο μέρη…

Antonis Galanopoulos

PhD candidate, School of Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki. Freelance writer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store